Zwroty kosztów produktów

MDM nie oferuje zwrotu kosztów produktu. MDM udziela gwarancji na materiały i wykonanie, a po dokonaniu oceny oferuje usługi naprawy i wymiany, zgodnie z warunkami poniższych punktów dotyczących zwrotów produktów i ograniczonej gwarancji.

zwroty produktów

Zwroty produktów MDM podlegają warunkom OGRANICZONEJ GWARANCJI opisanej poniżej. Aby zwrócić produkt do oceny:

 1. Skontaktuj się z serwisem MDM, korzystając z jednej z następujących metod:
 2. Opisz warunki związane z wydajnością pompy.
 3. Poproś o numer autoryzacji zwrotu materiału (RMA).
 4. Przestrzegaj instrukcji pakowania i wysyłki obowiązujących w ramach OGRANICZONEJ GWARANCJI.

Ograniczona gwarancja

Produkty MDM są objęte gwarancją pierwotnego nabywcy, że będą wolne od wad i jakości wykonania przez okresy wskazane w dokumentacji produktu i dołączonej do każdego produktu. Jeśli taka wada pojawi się w określonym okresie gwarancyjnym, MDM Incorporated (MDM) według własnego uznania naprawi lub wymieni urządzenie na równoważne nowe lub fabrycznie odnowione urządzenie, z zastrzeżeniem następujących warunków:

 1. Wadliwe działanie musi być spowodowane wadą materiałową lub wadą wykonania, w tym naprawami wykonanymi w ramach niniejszej gwarancji. Niniejsza ograniczona gwarancja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy produkt nie był przedmiotem niewłaściwego użytkowania, zaniedbania, wypadku, manipulacji, nieprawidłowego okablowania, zalania silnika lub innych przyczyn zewnętrznych, nieprawidłowej instalacji lub innego niezamierzonego lub niezatwierdzonego użycia.
 2. MDM nie gwarantuje przydatności ani przydatności do użytku z jakimkolwiek związkiem chemicznym lub płynnym. Użytkownicy powinni przeprowadzić wystarczającą weryfikację i testy dowolnego produktu MDM, aby określić jego przydatność (w tym zgodność chemiczną do ich własnych, szczególnych celów). Użytkownik musi dostarczyć do MDM certyfikację składu tłoczonych cieczy i rzeczywistych warunków pracy w związku z każdym żądaniem gwarancji. MDM zastrzega sobie prawo do zawieszenia wykonania każdej gwarancji do czasu uzyskania odpowiedniej certyfikacji i udokumentowania tłoczonych płynów oraz faktycznego użytkowania.
 3. Wszystkie naprawy gwarancyjne muszą być wykonywane przez MDM lub autoryzowaną firmę MDM. Kupujący musi zachować dowód zakupu i przedstawić go wraz z kartą gwarancyjną jako dowód własności i uprawnienia do napraw gwarancyjnych. Nieautoryzowane naprawy nie będą rekompensowane przez MDM i nie ponoszą odpowiedzialności MDM, a jeśli takie naprawy uszkodzą produkt, takie szkody nie zostaną naprawione w ramach niniejszej gwarancji.
 4. Nabywca ponosi wszelkie koszty wysyłki, pakowania i ubezpieczenia oraz wszystkie inne koszty związane z roszczeniem gwarancyjnym, z wyłączeniem robocizny i części niezbędnych do wykonania napraw w ramach niniejszej gwarancji.
 5. Okresowe przeglądy nie są objęte tą gwarancją.
 6. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO GWARANCJA I ŚRODKI ZARADCZE SĄ WYŁĄCZNE I ZASTĘPUJĄ WSZELKIE INNE GWARANCJE I ŚRODKI ZARADCZE, A MDM W SZCZEGÓLNOŚCI WYŁĄCZA WSZELKIE USTAWOWE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE, W TYM GWARANCJE NIE OGRANICZAJĄCE SIĘ DO SZCZEGÓLNY CEL I PRZECIW UKRYTYM LUB OPÓŹNIONYM WADOM. JEŚLI MDM NIE MOŻE ZRZECZENIA SIĘ PRAWNIE ODRZUCIĆ GWARANCJI USTAWOWYCH LUB DOROZUMIANYCH, TO W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, WSZYSTKIE TAKIE GWARANCJE SĄ OGRANICZONE NA CZAS TRWANIA TEGO WYRAŹNEGO OGRANICZENIA ORAZ DO NAPRAWY LUB WYMIANY USŁUGI W ROZWIĄZANIU USŁUGI MDM. NIEKTÓRE STANY NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE CZASU TRWANIA GWARANCJI DOROZUMIANEJ, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE DOTYCZYĆ CIEBIE.
 7. MDM NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BEZPOŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA LUB GWARANCJI LUB INNYCH TEORII PRAWNYCH. NIEKTÓRE STANY NIE ZEZWALAJĄ NA WYKLUCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB WTÓRNYCH, W ZWIĄZKU Z TYM POWYŻSZE WYŁĄCZENIE MOŻE NIE DOTYCZYĆ CIEBIE.
 8. Postanowienia niniejszej gwarancji są rozdzielne i jeśli którekolwiek postanowienie zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia zachowują pełną moc i skuteczność. Postanowienia niniejszej gwarancji nie mogą być zmieniane poprzez zapytanie lub odpowiedź od MDM, chyba że na piśmie przez przedstawiciela MDM i wyraźnie zmieniają postanowienia niniejszej gwarancji.
 9. Prawa wynikające z niniejszej gwarancji nie podlegają cesji bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody MDM. Cesjonariusz nie ma większych uprawnień niż uprawnienia cedenta wynikające z ograniczonej gwarancji w momencie przeniesienia.

Aktywuj gwarancję, wypełniając kartę gwarancyjną dołączoną do każdej przesyłki. Prześlij formularze do MDM Inc. lub zarejestruj się on-line pod adresem https://mdminc.com/pump-registration/  Jeśli masz pytania dotyczące niniejszej gwarancji lub zwrotu produktów i zwrotów kosztów, zadzwoń do fabryki pod bezpłatny numer 719-634-8202.